Τι είναι το BE-SAFE

Στόχοι του BE-SAFE

Γιατί το BE-SAFE;

Ο γενικός στόχος του BE-SAFE είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις στη γνώση και την πρακτική που σχετίζονται με τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και υπνωτικών (BSHs) που χρησιμοποιούνται για προβλήματα ύπνου, με ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές εφαρμογής, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα μεγάλης επίδρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι BSHs συνεπάγονται σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των ασθενών, ιδίως στους ηλικιωμένους. Συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων, καταγμάτων, νοσημάτων, παραμόρφωσης, αλλοίωσης λειτουργικότητας, νευρικής σύγχυσης, νοητικής υστέρησης και θνησιμότητας.

Η συνταγογράφηση των BSHs συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τα συστήματα υγείας και τις κοινωνίες. Οι νοσοκομειακοί λογαριασμοί για τραυματισμούς από πτώσεις που οφείλονται στους BSHs, εκτιμώμενοι για ολόκληρη την ΕΕ, ανέρχονται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η χρήση BSH είναι μία από τις τρεις πρακτικές υπερχρήσης που μετρώνται από τον ΟΟΣΑ.

 

Στόχοι του BE-SAFE

Ο γενικός στόχος του BE-SAFE είναι η ανάπτυξη, δοκιμή, εφαρμογή και διάδοση μιας εναρμονισμένης και τυποποιημένης προσέγγισης που εστιάζει στον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών με τη μείωση της χρήσης βενζοδιαζεπινών και υπνωτικών (BSHs) για προβλήματα ύπνου, μια από τις πιο συχνά συνταγογραφούμενες κατηγορίες επιβλαβών φαρμάκων και μία από τις τρεις πρακτικές υπερχρήσης που μετρώνται από τον ΟΟΣΑ, αλλά δύσκολο να μειωθεί η χρήση τους συνεπάγεται σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες και κόστη, ιδίως στους ηλικιωμένους.

Η αντιμετώπιση της υπερχρήσης BSH στους ηλικιωμένους είναι, επομένως, μια επείγουσα προτεραιότητα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη. Ωστόσο, προηγούμενες προσπάθειες δεν οδήγησαν σε μείωση της χρήσης σε μεγάλη κλίμακα.

Ο στόχος του BE-SAFE είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις στη γνώση και την πρακτική που σχετίζονται με τη μείωση των BSH που χρησιμοποιούνται για δυσκολίες ύπνου στην Ευρώπη.

Το έννοια του BE-SAFE

Το BE-SAFE περιλαμβάνει επτά σχετικά μεταξύ τους ΠΕ (Πακέτα Εργασίας) για να επιτρέψει την ομαλή συντονισμένη πρόοδο του έργου.

Αρχικά, το BE-SAFE θα αναγνωρίσει τα εμπόδια και τους ενεργοποιητές για τη μείωση των BSHs (βενζοδιαζεπίνες και υπνωτικά) σε επίπεδο ασθενούς, ανεπίσημου φροντιστή, ΕΟΥ (Επαγγελματίας της Υγείας), συστήματος υγείας και πλαισίωσης και θα περιγράψει κλινικούς δρόμους σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (ΠΕ1).

Στη συνέχεια, το BE-SAFE θα αναπτύξει μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει αξιόπιστες κλινικές οδηγίες, συστάσεις για την υλοποίηση και υλικό και διαδικασίες που εστιάζουν στον ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τα εντοπισμένα εμπόδια και ενεργοποιητές (ΠΕ2-3).

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σε όρους διακοπής BSH, κλινικών αποτελεσμάτων και PROMs (Μέτρα Αποτελεσμάτων που Αναφέρονται από τον Ασθενή) θα αξιολογηθεί σε έναν κλινικό ΠΕ σε νοσοκομειακές και εξωτερικές ρυθμίσεις των έξι συμμετέχουσων χωρών (ΠΕ4).

Το BE-SAFE θα μοντελοποιήσει τη μακροπρόθεσμη επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών σε επίπεδο πληθυσμού. Οι μελέτες περιπτώσεων θα αξιολογήσουν τα PREMs (Μέτρα Αποτελεσμάτων από την Αντίληψη του Ασθενούς) και θα βοηθήσουν στην κατανόηση των περιβαλλοντικών πτυχών (ΠΕ5) για τη βελτιστοποίηση της παρέμβασης και την προσαρμογή των κλινικών δρόμων.

Τέλος, το BE-SAFE θα παράγει ένα εργαλείο για την ευρεία εφαρμογή και διάδοση του προγράμματος.