Hva er BE-SAFE?

Målene til BE-SAFE

Hvorfor BE-SAFE?

Det overordnede målet med BE-SAFE er å forbedre pasientsikkerheten ved å adressere kunnskaps- og praksisluker knyttet til reduksjonen av benzodiazepiner og sedative hypnotika (BSHs) som brukes for søvnproblemer, med spesiell oppmerksomhet på implementeringsaspekter, for å øke sjansene for en storskala påvirkning på europeisk nivå. BSHs medfører betydelige uønskede effekter og utgjør en stor trussel mot pasientsikkerheten, spesielt hos eldre voksne. De er forbundet med økt risiko for fall, brudd, sykehusinnleggelser, nedsatt funksjonsevne, delirium, demens og dødelighet.

Å forskrive BSHs medfører betydelige kostnader for helsesystemer og samfunn. Sykehuskostnadene for fallskader som kan tilskrives BSHs, ekstrapolert til hele EU, når årlig € 1,8 milliarder. Bruk av BSHs er en av de tre overbrukpraksisene som måles av OECD.

 

BE-SAFE-mål

Det overordnede målet med BE-SAFE er å utvikle, teste, implementere og spre en harmonisert og standardisert pasientsentrert tilnærming, med tanke på europeisk mangfold, for å forbedre pasientsikkerheten ved å redusere bruken av benzodiazepiner og sedative hypnotika (BSHs) for søvnproblemer, en av de mest forskrevne klassene av skadelige medikamenter14 og en av de tre overbrukpraksisene som måles av OECD,5 men utfordrende å redusere da BSHs medfører betydelige uønskede effekter og kostnader, spesielt hos eldre voksne.

Å adressere overbruket av BSHs hos eldre voksne er derfor en presserende prioritet for å forbedre pasientsikkerheten i Europa. Tidligere forsøk har imidlertid ikke ført til storstilt reduksjon i bruken. Målet med BE-SAFE er å forbedre pasientsikkerheten ved å adressere kunnskaps- og praksisluker knyttet til reduksjonen av BSHs brukt for søvnvansker i Europa.

BE-SAFE konsept

BE-SAFE involverer syv sammenkoblede arbeidspakker (WPs) for å muliggjøre smidig koordinering og prosjektframdrift.

BE-SAFE vil først identifisere barrierer og muliggjørere for å redusere BSHs på pasient-, uformell omsorgs-, HCP-, helsevesen- og kontekstnivåer, samt beskrive kliniske baner i seks europeiske land (WP1).

BE-SAFE vil deretter utvikle en intervensjon som omfatter pålitelige kliniske retningslinjer, anbefalinger for implementering og pasientsentrerte materialer og prosedyrer som tar hensyn til de identifiserte barrierene og muliggjørerne (WP2-3).

Effektiviteten av intervensjonen i form av avslutning av BSH, kliniske resultater og PROMs vil bli evaluert i en klynge-RCT i sykehus- og polikliniske omgivelser i de seks deltakende landene (WP4).

BE-SAFE vil modellere den langsiktige påvirkningen på pasientsikkerheten på populasjonsnivå. Kasusstudier vil vurdere PREMs og bidra til å forstå kontekstuelle aspekter (WP5) for å optimalisere intervensjonen og tilpasse de kliniske banene.

Til slutt vil BE-SAFE produsere et verktøysett for bred implementering og spredning av programmet.