Έγγραφα και εργαλεία διαθέσιμα στο κοινό (Παραδοτέα):

 

Έγγραφα και εργαλεία διαθέσιμα στο κοινό (Παραδοτέα):

Σε αυτή τη λίστα βρίσκονται τα έγγραφα που προβλέπεται να γνωστοποιηθούν για το πρόγραμμα, καθώς και οι σύνδεσμοι για αυτά, όταν γίνουν διαθέσιμα για το κοινό.

Π6.1.- Δημόσιος Ιστότοπος: Δημόσιος ιστότοπος για την κεντρική διάθεση του υλικού που έχει δημιουργηθεί από το BE-SAFE.

Π2.1.- Οδηγίες για τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών: Αξιόπιστες οδηγίες για τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών,  που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα MAGICapp και στον ιστότοπο του BE-SAFE.

Π1.1.- Μοντέλα κλινικής αντιμετώπισης και συστήματα υγείας: Τρέχουσα κύρια κλινική αντιμετώπιση (ή πορεία φροντίδας) σε σχέση με τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών που εφαρμόζεται στις έξι συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.

Π1.2.- Εμπόδια και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται στη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών: Έκθεση της έρευνας που παρουσιάζει τα εμπόδια και τους παράγοντες που διευκολύνουν τη διακοπή των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών από τους ασθενείς, ανεπίσημους φροντιστές και επαγγελματίες υγείας στις έξι ευρωπαϊκές χώρες.

Π3.1. - Θεραπευτικό πρωτόκολλο για τη διακοπή της χρήσης των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών.

Π3.2. - Εκπαιδευτικό υλικό για γιατρούς και ασθενείς: Πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού για γιατρούς, και κάρτα ασθενούς που θα χρησιμοποιηθεί στη μελέτη, και θα είναι διαθέσιμη στη τοπική γλώσσα της κάθε συμμετέχουσας χώρας.

Π6.4. - Υλικό πληροφόρησης για το ευρύ κοινό. Εκτενές πακέτο υλικού πληροφόρησης σχετικά με την υπερβολική χρήση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών.

Π6.5. – Διαδικτυακές ηχογραφημένες συνομιλίες (podcasts) BE-SAFE: Συλλογή αρχείων podcasts που ασχολούνται με κύρια θέματα που αφορούν τις βενζοδιαζεπίνες και τα ηρεμιστικά υπνωτικά και απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας και το ευρύ κοινό.

Π5.1. - Αποτελέσματα κλινικών μελετών και ενήμερα λογικά μοντέλα πρακτικής εφαρμογής ανά χώρα: Περιγραφή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης με μικτή μεθοδολογία που διεξήχθη στις έξι χώρες και παρουσίαση των ενήμερων μοντέλων πρακτικής εφαρμογής για κάθε χώρα.

Π5.2. - Πολιτισμικό μοντέλο: Πολιτισμικό μοντέλο του προγράμματος BE-SAFE με δεδομένα σχετικά με τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των χωρών.

Π1.3. – Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των ασθενών από την εφαρμογή της παρέμβασης για τη μείωση επιβλαβών φαρμάκων: Περιγραφή της μεθόδου ανάπτυξης, των αποτελεσμάτων και της τελικής έκδοσης του ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών στις έξι γλώσσες.

Π2.3. - Ενήμερες αξιόπιστες οδηγίες με συστάσεις για την κλινική πρακτική και για στρατηγικές υλοποίησης.

Π3.3. - Οριστική έκδοση των υλικών και διαδικασιών για ασθενείς και ιατρούς.

Π5.3. - Προσαρμοσμένη κλινική αντιμετώπιση: Περιγραφή της κλινικής αντιμετώπισης σχετικά με τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών στις έξι συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες, προσαρμοσμένη βάσει των αποτελεσμάτων της κλινικής μελέτης.

Π6.6. - Σχέδιο γνωστοποίησης αποκτηθείσας γνώσης: Δημόσιο σχέδιο γνωστοποίησης των όσων έγιναν γνωστά, και στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη υλοποίησή τους.