Dokumenter som prosjektet vil gjøre offentlig tilgjengelig ("Deliverables")

 

Denne listen beskriver dokumentene som er planlagt fra prosjektet, og lenker til dem etter hvert som de blir tilgjengelige.


D6.1.- Åpen nettside:
Åpen nettside etablert og i drift for spredning av elementene i BE-SAFE-intervensjonen

D2.1.- Retningslinjer for å redusere bruken av BSH: Troverdige retningslinjer for reduksjon i bruken av BSHs publisert på MAGICapp og nettsiden til BE-SAFE

D1.1.- Kliniske forløp og helsetjenester: Nåværende kliniske forløp med hensyn til reduksjon i bruk av BSH identifisert og beskrevet i de seks europeiske deltakerlandene

D1.2.- Forhold som fremmer og hindrer reduksjon i bruk av BSH: Rapport fra spørreundersøkelsen som presenterer forhold blant pasienter, pårørende og helsepersonell som fremmer og hindrer reduksjon i bruk av BSH i de seks europeiske landene

D3.1.- Protokoll for terapeutisk avslutning av BSH-behandling

D3.2.- Utdanningsmateriell for leger og pasienter: Komplett utdanningsmateriell for leger og pasientkort som vil bli brukt i den randomiserte studien utvikles i det lokale språket for hvert deltakerland

D6.4.- Informasjonsmateriell for allmennheten. Materiell med inngående informasjon om overbruk av BSH

D6.5.- BE-SAFE-podcaster: Samling av podcaster for helsepersonell og for allmennheten som tar for seg sentrale temaer knyttet til bruk av BSH

D5.1.- Resultater av casestudie fra det enkelte deltakerland og oppdaterte landsspesifikke modeller: Beskrivelse av resultatene fra "mixed-methods"-studiene som er gjort i de seks landene og presentasjon av de oppdaterte modellene for hvert land

D5.2.- Intervensjonsmodell på tvers av deltakerlandene: Tverrgående modell basert på data om forskjeller og likheter mellom deltakerlandene

D1.3.- Pasientrapporterte erfaringsmål (Patient Reported Experience Measures - PREM) knyttet til reduksjon i skadelige medisiner: Beskrivelse av metoden for utvikling, resultatene og den endelige versjonen av PREM-spørreskjemaet, på de seks språkene

D2.3.- Oppdaterte troverdige retningslinjer med anbefalinger for klinisk praksis og strategier for implementering

D3.3.- Endelig versjon av materiell og prosedyrer for pasienter og leger

D5.3.- Tilpassede kliniske forløp: Beskrivelse av kliniske forløp for BSH-reduksjon i de seks europeiske deltakerlandene, tilpasset på grunnlag av resultater fra casestudiene

D6.6.- Plan for overføring av kunnskap: Plan for overføring av kunnskap og strategi for bærekraftig implementering